ประกาศ
จะขอปิด Server ของระบบ eSchool ตั้งแต่วันที่ 12 -16 เมษายน 2560 เพื่อทำการขยายพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล